• Condicions Generals

  Introducció 

  Aquest document contractual regeix les condicions generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant, «Condicions») a través de la pàgina web www.elsquatregats.net, propietat de ELS 4 GATS SANT CELONI SCCL, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual trobareu també a l’Avís Legal d’aquesta Web. 

  Aquestes Condicions es poden modificar en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes. 

  Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials. 

  L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI: 

  • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa. 
  • És una persona amb prou capacitat per contractar. 
  • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen. 

  Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR. 

  El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació. 

  Identitat de les parts contractants 

  D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l’USUARI és ELS 4 GATS SANT CELONI SCCL, amb domicili social C/Sant Josep 64-66. 08470 Sant Celoni (Barcelona), NIF F67302364 i amb email d’atenció a l’usuari llibreria@elsquatregats.net. 

  I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR. 

  Objecte del contracte 

  Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia. 

  La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret. 

  Procediment de contractació 

  L’USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, pot donar-se d’alta a través de la web mitjançant la creació d’un compte d’usuari o bé procedir a la compra com a convidat. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web. 

  L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar-ne el PRESTADOR de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat. Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

  1. Clàusules generals de contractació.
  2. Enviament de comandes. 
  3. Dret de desistiment. 
  4. Reclamacions. 
  5. Força major. 
  6. Competència. 
  7. Generalitats de l’oferta. 
  8. Preu i termini de validesa de l’oferta. 
  9. Despeses de transport. 
  10. Forma de pagament, despeses i descomptes. 
  11. Procés de compra. 
  12. Garanties aplicables. 
  13. Garanties i devolucions. 
  14. Llei aplicable i jurisdicció. 

  1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ 

  Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR. 


  2. ENVIAMENT DE COMANDES 

  El PRESTADOR no enviarà cap comanda ni activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament. 

  Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS (POSTAL EXPRESS, SEUR, UPS, STD, etc.), segons la destinació designada lliurement per l’USUARI. 

  Falta d’execució del contracte a distància 

  Les dates o terminis d’entrega són aproximatives, per la qual cosa, un retràs no constitueix un incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi efectuat l’entrega de la mercaderia al cap de 30 dies a comptar des de la data d’entrega pactada, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’USUARI haurà de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que això derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR. 

  En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat. 

  El termini d’entrega sol estar comprès entre 48h i 72 hores, segons el stock disponible dels proveïdors i segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’ha d’entendre aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda. 

  El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes. 

  L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o un delegat seu, hagi signat el document de recepció de l’entrega. 

  Correspon a l’USUARI verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i reclamacions que puguin justificar-se en el document de recepció de l’entrega. 


  3. DRET DE DESISTIMENT 

  L’USUARI té els mateixos drets i terminis per efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deformacions o defectes que presenti el producte o servei, tant en modalitat en línia com fora de línia. 

  L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de recepció del producte, per retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Tret que la devolució s’efectuï per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament, les ha d’assumir l’USUARI. Cal retornar el producte en el seu embalatge original i en perfecte estat i, en cas de prestació d’un servei, des del mateix dia en que s’hagi activat i/o descarregat. 

  El PRESTADOR us informa que disposeu del dret de desistiment, sempre que els productes adquirits no es trobin en les categories contemplades en l'article 45 de la Llei de ordenació del comerç minorista. Podeu exercir aquest dret d'acord amb les següents condicions: 

  El PRESTADOR accepta totes les devolucions que s'efectuïn dins del termini assenyalat (15 dies hàbils des de la recepció del article) sempre que el article es trobi en perfecte estat. Un cop rebut l’article, El PRESTADOR comprovarà el seu estat abans de procedir al reintegrament de l'import. Si rebeu un article en mal estat, el podeu tornar i El PRESTADOR us reemborsarà l'import íntegre (preu de l’article i despeses d'enviament). La responsabilitat de El PRESTADOR es limita a aquesta reposició. Les devolucions o reclamacions poden fer-se efectives a l'adreça: llibreria@elsquatregats.net 

  Formulari de desistiment

  4. RECLAMACIONS 

  Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte: 

  Denominació social: ELS 4 GATS SANT CELONI SCCL Domicili social: C/Sant Josep 64-66. 08470 Sant Celoni (Barcelona) Telèfon: 93 867 33 44 E-mail: llibreria@elsquatregats.net 

  Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution

  De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte. 

  Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

  Formulari de Reclamacions o Queixes


  5. FORÇA MAJOR 

  Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major. 


  6. COMPETÈNCIA 

  Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda. 

  Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació. 

  L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió. 


  7. GENERALITATS DE L’OFERTA 

  S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions. No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de ELS 4 GATS SANT CELONI SCCL o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran. 

  Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts. 


  8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA 

  Els preus reflectits en cada producte inclouen els impostos. Aquests, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit. 

  Tots els preus indicats a la pàgina web estan vigents fins que s'exhaureixin les existències. En el cas dels productes que no estiguin disponibles immediatament, el PRESTADOR no en confirmarà la disponibilitat fins que no l'hagi consultat amb el proveïdor corresponent. L'import de la compra que aparegui a la pantalla durant el procés de compra i l'import indicat al missatge de confirmació que el PRESTADOR enviï al comprador han de coincidir. En cas de divergència, l'import vàlid serà el del document de confirmació de la reserva o de la compra realitzada a través del web. Els preus dels articles estan subjectes a modificacions que l'editor o proveïdor determini i, en el cas dels llibres o articles de importació, a les fluctuacions de la moneda d'origen. En el cas d'enviaments realitzats a països no pertanyents a la Unió Europea, el PRESTADOR no assumirà les despeses corresponents a impostos i aranzels propis de cada país. Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda. 

  Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el correu electrònic a l’adreça llibreria@elsquatregats.net. 


  9. DESPESES DE TRANSPORT 

  El transport es realitza directament del nostre proveïdor als nostres clients. El comprador es responsabilitza de comprovar el perfecte estat de la mercaderia a la seva arribada, i cas que no fos possible, anotar a l’albarà d’entrega “pendent de comprovació” o similar, i realitzar aquesta comprovació en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la mercaderia. En cas de detectar algun desperfecte, el comprador haurà de remetre’s immediatament a llibreria@elsquatregats.net, amb tota la documentació necessària (reclamació, albarà d‘entrega, fotografies) per a que puguem tramitar la incidència. El transport es responsabilitza de l’entrega de la mercaderia fins la porta principal del carrer del client final. 

  Les despeses del transport per a comandes fins a 10kg són 5 euros a Catalunya i 7 euros a la resta d’Espanya 


  10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES 

  A www.elsquatregats.net és segur comprar i pagar. Disposem de varies opcions: 

  • • Transferència bancària (enviar comprovant) 
  • • Targeta de crèdit 
  • • Bizum 

  Mesures de seguretat 

  El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés. 

  El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa. 

  Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes. 


  11. PROCÉS DE COMPRA 

  Cistella (simulació de pressupost) 

  Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes. Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts. 

  A través del cercador existent la web es poden localitzar els articles desitjats realitzant l'habitual cerca per paraules. Un cop localitzats els articles s'ha de prémer sobre l'opció Afegir a la cistella que apareix a la fitxa de cada article. Podeu repetir aquesta operació tantes vegades com vulgueu. A mesura que aneu triant els articles que vulgueu adquirir, aquests es van afegint a la cistella de compra, des d'on es podrà consultar en tot moment l'estat actual de la seva comanda amb els preus i quantitats corresponents. Des d'aquest mateix estadi es pot modificar la seva comanda: Afegir, esborrar unitats, etc. Un cop hagueu triat tots els articles, feu Finalitzar compra. Després heu d'escollir si voleu recollir la vostra comanda a la nostra llibreria o bé que us l’enviem a casa vostra, en aquest cas haureu d’escollir si voleu que us l’enviem per correu certificat o per agència. 

  Les tarifes de tramesa les trobareu en l’apartat Càlcul de despeses de tramesa. 

  Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

   

  12. GARANTIES APLICABLES 

  Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de 12 mesos de garantia sobre peces amb defectes de fabricació. Això no inclou servei tècnic, desplaçaments, dietes ni mà d’obra; inclou única i exclusivament el canvio gratuït de la peça defectuosa i, segons la política del proveïdor, a ports deguts o pagats. 


  13. GARANTIES I DEVOLUCIONS 

  La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries: 

  Article 114. Principis generals. 

  El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, i a respondre davant seu de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte. 

  Article 115. Àmbit d’aplicació. 

  1. Estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol els contractes de compravenda de productes i els contractes de subministrament de productes que s’hagin de produir o fabricar. 

  2. El que preveu aquest títol no és aplicable als productes adquirits mitjançant venda judicial, a l’aigua o al gas, quan no estiguin envasats per a la venda en volum delimitat o quantitats determinades, i a l’electricitat. Tampoc és aplicable als productes de segona mà adquirits en subhasta administrativa a la qual els consumidors i usuaris puguin assistir personalment. 

  Article 116. Conformitat dels productes amb el contracte. 

  1. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable: 

  a) S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model. 

  b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus. 

  c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor i usuari quan ho hagi posat en coneixement del venedor en el moment de la formalització del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a l’ús esmentat. 

  d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari fundadament pugui esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si s’escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes pel venedor, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o a l’etiqueta. El venedor no queda obligat per aquestes declaracions públiques si demostra que desconeixia i no es podia esperar raonablement que conegués la declaració en qüestió, que la declaració havia estat corregida en el moment de la formalització del contracte o que la declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte. 

  2. La falta de conformitat que resulti d’una instal·lació incorrecta del producte s’equipara a la falta de conformitat del producte quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda o subministrament que regula l’article 115.1 i hagi estat realitzada pel venedor o sota la seva responsabilitat, o pel consumidor i usuari quan la instal·lació defectuosa sigui deguda a un error en les instruccions d’instal·lació. 

  3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegui o no hagi pogut fundadament ignorar en el moment de la formalització del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats pel consumidor i usuari. 

  Article 117. Incompatibilitat d’accions. 

  L’exercici de les accions que preveu aquest títol és incompatible amb l’exercici de les accions derivades del sanejament per vicis ocults de la compravenda. 

  En tot cas, el consumidor i usuari té dret, d’acord amb la legislació civil i mercantil, a ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats de la falta de conformitat. 

  Article 118. Responsabilitat del venedor i drets del consumidor i usuari. 

  El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu aquest títol. 

  Article 119. Reparació i substitució del producte. 

  1. Si el producte no és conforme amb el contracte, el consumidor i usuari pot optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. Des del moment en què el consumidor i usuari comuniqui al venedor l’opció elegida, les dues parts s’hi han d’atenir. Aquesta decisió del consumidor i usuari s’entén sense perjudici del que disposa l’article següent per als casos en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte. 

  2. Es considera desproporcionada la forma de sanejament que en comparació de l’altra imposi al venedor costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per al consumidor i usuari. 

  Per determinar si els costos no són raonables, les despeses corresponents a una forma de sanejament han de ser, a més, considerablement més elevades que les despeses corresponents a l’altra forma de sanejament. 

  Article 120. Règim jurídic de la reparació o substitució del producte. 

  La reparació i la substitució s’han d’ajustar a les regles següents: 

  a) Són gratuïtes per al consumidor i usuari. La gratuïtat comprèn les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials. 

  b) S’han de portar a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per al consumidor i usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i de la finalitat que tenien per al consumidor i usuari. 

  c) La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article 123. El període de suspensió comença des que el consumidor i usuari posa el producte a disposició del venedor i conclou amb el lliurament al consumidor i usuari del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, el venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que en van motivar la reparació, i es presumeix que es tracta de la mateixa falta de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats. 

  d) Si un cop conclosa la reparació i lliurat el producte aquest segueix sent no conforme amb el contracte, el consumidor i usuari pot exigir la substitució del producte, llevat que aquesta opció sigui desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol. 

  d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article 123 des de l’exercici de l’opció pel consumidor i usuari fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut li és aplicable, en tot cas, l’article 123.1, paràgraf segon. 

  f) Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, el consumidor i usuari pot exigir la reparació del producte, llevat que aquesta opció resulti desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol. 

  g) El consumidor i usuari no pot exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà. 

  Article 121. Rebaixa del preu i resolució del contracte. 

  La rebaixa del preu i la resolució del contracte són procedents, a elecció del consumidor i usuari, quan aquest no en pugui exigir la reparació o la substitució i en els casos en què aquestes no s’hagin portat a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor i usuari. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància. 

  Article 122. Criteris per a la rebaixa del preu. 

  La rebaixa del preu ha de ser proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hauria tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament. 

  Article 123. Terminis. 

  1. El venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, el venedor i el consumidor i usuari poden pactar un termini més curt, que no pot ser inferior a un any des del lliurament. 

  Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui nou o de segona mà, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat. 

  2. Llevat que hi hagi una prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri en la factura o tiquet de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest és posterior. 

  3. El venedor està obligat a lliurar al consumidor o usuari que exerciti el seu dret a la reparació o substitució, justificació documental del lliurament del producte, en la qual consti la data de lliurament i la falta de conformitat que origina l’exercici del dret. 

  De la mateixa manera, juntament amb el producte reparat o substituït, el venedor ha de lliurar al consumidor o usuari la justificació documental del lliurament en la qual consti la data d’aquesta i, si s’escau, la reparació efectuada. 

  4. L’acció per reclamar el compliment del que preveu el capítol II d’aquest títol prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte. 

  5. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. L’incompliment del termini no suposa la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, i el consumidor i usuari, no obstant això, és responsable dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard de la comunicació. 

  Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que la comunicació del consumidor i usuari ha tingut lloc dins el termini establert. 

  Article 124. Acció contra el productor. 

  Quan al consumidor i usuari li sigui impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se al venedor per la falta de conformitat dels productes amb el contracte pot reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del producte. 

  Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessi, als efectes d’aquest títol, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per al venedor, el productor ha de respondre per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen. 

  Qui hagi respost davant del consumidor i usuari disposa del termini d’un any per repetir davant el responsable de la falta de conformitat. El termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament. 


  14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

  Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions. 

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.